treść strony

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza
KONKURS NA NAJLEPSZE MONOGRAFIE NAUKOWE
poświęcone edukacji

 1. Warunki udziału, zakres tematyczny, sposób zgłaszania Prac oraz przebieg Konkursu określa Regulamin programu „Monografie Wydawnictwa FRSE (dalej: Regulamin).
 2. Zasady przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej zostały określone w § 4 Regulaminu. Dokumenty konkursowe oraz Prace należy przygotować w języku polskim lub angielskim. Rodzaje Prac, jakie mogą wziąć udział w Konkursie, zostały wymienione w § 3 Regulaminu.
 3. Regulamin oraz informacje o sposobie zgłaszania Prac udostępniono na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.
 4. Pozostałe dokumenty, o których mowa w Regulaminie, zatytułowane „Standardy techniczne” – informujące o podlegającym ocenie wstępnej sposobie przygotowania Prac zgłaszanych na Konkurs, a także „Procedury wydawnicze dla monografii naukowych”, „Procedura recenzowania monografii zgłoszonych do publikacji”, jak również „Zasady etyki publikacyjnej” – wyjaśniające przebieg procesu wydawniczego oraz zasady przyjęte przez Organizatora, zostały udostępnione na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.
 5. Nagrodą w konkursie jest wydanie – w formie tradycyjnej i elektronicznej – monografii najwyżej ocenionych w trakcie procedur przewidzianych w Regulaminie konkursu, po uzyskaniu pozytywnych opinii zewnętrznych recenzentów.
 6. Oceny merytorycznej zgłoszonych Prac dokonuje Kapituła Konkursu – Rada Naukowa Wydawnictwa FRSE – której skład został podany na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.
 7. Organizator informuje, że do końca 2023 r. wyłoni maksymalnie cztery Prace, o których mowa w pkt. 5. Liczba ta może ulec zmianie w przypadku: niesatysfakcjonującego poziomu prac, zmiany budżetu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w części przeznaczonej na realizację Konkursu lub braku możliwości przeprowadzenia Konkursu z powodów, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz § 11 ust. 1 Regulaminu.
 8. Prace będą przyjmowane do 30 września 2023 r.
 9. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu poprawnie przez wszystkich Współautorów/Redaktorów naukowych zgłoszeń oraz Pracy konkursowej, przygotowanej zgodnie ze „Standardami technicznymi Wydawnictwa FRSE”. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać za pomocą formularza udostępnionego pod tym linkiem.
 10. Autorstwo całej Pracy zaakceptowanej do wydania i wyłonionej w ramach Konkursu będzie honorowane kwotą do 4000 zł brutto, a autorstwo rozdziałów w Pracy zbiorowej – do 1200 zł brutto. W wypadku Prac wieloautorskich lub przygotowanych pod redakcją kilku osób zasady podziału honorarium zostaną ustalone pomiędzy Organizatorem a zainteresowanymi stronami.
 11. Tytuły zwycięskich prac zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl) po zakończeniu oceny merytorycznej i procesu recenzowania ostatniej Pracy ocenionej w kolejności, o której mowa w pkt. 9 niniejszego Obwieszczenia.
 12. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Biurze Badań i Wydawnictw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pod numerem telefonu: 509 009 336.