treść strony

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza
KONKURS NA NAJLEPSZE MONOGRAFIE NAUKOWE
poświęcone edukacji

 1. Warunki udziału, zakres tematyczny, sposób zgłaszania Prac oraz przebieg Konkursu określa Regulamin programu „Monografie Wydawnictwa FRSE (dalej: Regulamin).
 2. Zasady przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej zostały określone w § 4 Regulaminu. Dokumenty konkursowe należy przygotować w języku polskim, a Prace zgłoszeniowe należy przygotować w języku polskim lub angielskim. Rodzaje Prac, jakie mogą wziąć udział w Konkursie, zostały wymienione w § 3 Regulaminu.
 3. Regulamin wraz z Aneksami 1–3 stanowiącymi wzory dokumentów zgłoszeniowych, zostały udostępnione na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.
 4. Pozostałe dokumenty, o których mowa w Regulaminie, zatytułowane „Standardy techniczne Wydawnictwa FRSE” – informujące o podlegającym ocenie wstępnej sposobie przygotowania Prac zgłaszanych na Konkurs, a także „Procedury wydawnicze dla monografii naukowych”, „Procedura recenzowania monografii zgłoszonych do publikacji”, jak również „Zasady etyki publikacyjnej Wydawnictwa FRSE” – wyjaśniające przebieg procesu wydawniczego oraz zasady przyjęte przez Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostały udostępnione na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.
 5. Nagrodą w konkursie jest wydanie – w formie tradycyjnej i elektronicznej – monografii najwyżej ocenionych w trakcie procedur przewidzianych w Regulaminie konkursu, po uzyskaniu pozytywnych opinii zewnętrznych recenzentów.
 6. Oceny merytorycznej zgłoszonych Prac dokonuje Kapituła Konkursu – Rada Naukowa Wydawnictwa FRSE – której skład został podany na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.
 7. Organizator informuje, że do końca 2021 r. wyłoni maksymalnie cztery Prace, o których mowa w pkt. 5. Liczba ta może ulec zmianie w przypadku: niesatysfakcjonującego poziomu prac, zmiany budżetu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w części przeznaczonej na realizację Konkursu lub braku możliwości przeprowadzenia Konkursu z powodów, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz § 11 ust. 1 Regulaminu.
 8. Prace zgłoszone do 31 lipca 2021 r., które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w I turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 30 września 2021 r.
 9. Prace zgłoszone w terminie od 1 sierpnia do 15 listopada 2021 r., które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w II turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2021 r. W przypadku wyczerpania limitu nagród w I turze, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania II tury oceny merytorycznej.
 10. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu poprawnie wypełnionych skanów dokumentów zgłoszeniowych oraz Pracy konkursowej, przygotowanej zgodnie ze „Standardami technicznymi Wydawnictwa FRSE” na adres: konkurs.monografie[at]frse.org.pl.
 11. Autorstwo całej Pracy zaakceptowanej do wydania i wyłonionej w ramach Konkursu będzie honorowane kwotą do 4000 zł brutto, a autorstwo rozdziałów w Pracy zbiorowej – do 1200 zł brutto. W wypadku Prac wieloautorskich lub przygotowanych pod redakcją kilku osób zasady podziału honorarium zostaną ustalone pomiędzy Organizatorem a zainteresowanymi stronami.
 12. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl) po zakończeniu oceny merytorycznej i procesu recenzowania ostatniej Pracy ocenionej w kolejności, o której mowa w ust. 9 niniejszego Obwieszczenia.
 13. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Biurze Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pod numerem telefonu: 509 009 336. Informacji na temat konkursu udziela: Karolina Kwiatosz (e-mail: kkwiatosz[at]frse.org.pl).