treść strony

Strategia długofalowa – stwórz Plan Erasmusa

Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, tworząc Plan Erasmusa, czyli kluczowy element wniosku o akredytację do programu Erasmus+ dla akcji mobilnościowych. Warto się spieszyć – termin aplikowania upływa już 19 października!

 

  • fot. FRSE

Czym nie jest Plan Erasmusa? To nie jest kilka wniosków w jednym. Przygotowując Plan Erasmusa i wniosek akredytacyjny, nie można myśleć kategoriami wniosków o dofinansowanie mobilności z poprzednich lat.

Czym jest Plan Erasmusa? To plan realizacji mobilności zagranicznych w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój organizacji, strategię podnoszenia jakości jej funkcjonowania i edukacji. Plan Erasmusa (PE) jest głównym elementem wniosku o akredytację, która przyznawana jest organizacji raz na okres programu (2021-2027), jednak w celu umożliwienia realistycznego planowania PE obejmuje czas od dwóch do pięciu lat i może być aktualizowany. PE powinien wynikać z dokumentów strategicznych organizacji (np. strategii rozwoju lub internacjonalizacji), które można załączyć do wniosku.

Wymagania poszczególnych sektorów. O PE i projektach, które umożliwi akredytacja, trzeba myśleć w kategoriach sektora. Warto zacząć od upewnienia się, że profil organizacji i osób, których dotyczy wniosek, jest zgodny z sektorem, do którego go składamy.
–    W sektorze Edukacja dorosłych (ADU) PE powinien pokazać, jak za pomocą zagranicznych mobilności wspomóc rozwój organizacji, jej członków i poprawić kompetencje niezawodowe dorosłych osób uczących się z grup z mniejszymi szansami.
–    Wnioskując do sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET), należy skupić się na potrzebach, celach i działaniach, które mają związek z kształceniem lub szkoleniami zawodowymi.
–    Do sektora Edukacja szkolna (SCH) składają wnioski m.in. przedszkola, szkoły podstawowe i średnie oraz organizacje pełniące rolę w dziedzinie edukacji szkolnej.
–    Wnioskować do sektora Młodzież (YOU) mogą organizacje, które chcą się otworzyć na wymianę i współpracę transgraniczną, promować uczestnictwo młodzieży oraz wspierać osoby i organizacje pracujące z młodzieżą przez działania w zakresie mobilności edukacyjnej [patrz, na dole strony].
Termin wnioskowania o akredytację w sektorach VET, ADU i SCH (KA 120) upływa 19 października 2021 roku.

Identyfikacja potrzeb. PE ma być spójny z doświadczeniem i ambicjami organizacji. Musi stanowić całość: cele powinny wynikać z potrzeb, a działania – służyć realizacji celów. Plan powinien też obrazować, jak współpraca międzynarodowa wiąże się z działalnością i rozwojem instytucji. Do analizy potrzeb trzeba podejść wielopoziomowo – uwzględnić organizację i jej otoczenie, pracowników i osoby uczące się. Najlepiej bazować na dokumentach i badaniach.

Cele. Konieczne jest określenie korzyści, które przyniesie organizacji, jej kadrze i osobom uczącym się realizacja działań. Zaproponowane cele zostaną ocenione w oparciu o to, czy są realistyczne, dobrane do wielkości i doświadczenia organizacji oraz jej potrzeb.

Zaplanowanie działań, które zbliżą wnioskodawcę do osiągnięcia celów. Wybór działań powinien uwzględniać specyfikę sektora. W każdym sektorze uprawnione działania, grupy docelowe działań i zasady ich organizacji są określone w Przewodniku po programie. Konieczne jest zapoznanie się z Przewodnikiem dla danego roku konkursowego – włącznie z Glosariuszem!

Standardy Jakości Erasmusa są – oprócz Przewodnika – lekturą obowiązkową. Wnioskodawcy muszą je spełniać, żeby umożliwić uczestnikom zdobycie właściwych doświadczeń w zakresie mobilności i efektów uczenia się.

Pomiar postępu. Temu służy wybór wskaźników realizacji planu. Pomiar ma określić poziom wykonania działań i oszacować, czy zbliżają one organizację do celów.
Wskaźniki monitorują beneficjent i Narodowa Agencja. Od oceny przez Narodową Agencję stopnia osiągnięcia celów będzie zależało pozyskanie kolejnych środków.

Mniej czy więcej? Warto pisać o tym, co się zna i w co się wierzy. W dłuższej perspektywie opłaca się zaplanować mniej, ale konkretnie, niż snuć piękne, lecz nierealne opowieści.
W planie można uwzględnić od 1 do 10 celów (większa liczba nie oznacza lepszej punktacji).

Praca zespołowa. Przygotowanie PE nie jest zadaniem dla jednej osoby. Już na etapie planowania, który poprzedza etap wnioskowania, zaleca się sformowanie w organizacji Zespołu Erasmus+ zajmującego się procesem przygotowania PE.

UWAGA! Jesienią ma się ukazać podręcznik, który przeprowadzi szkoły, instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych oraz organizacje prowadzące niezawodową edukację dorosłych przez proces pozyskania i realizacji akredytacji. Od września będą też miały miejsca szkolenia dotyczące wnioskowania o akredytację. W ramach sektora SCH odbędą się seminaria informacyjno-promocyjne w Rzeszowie, Gdyni, Lublinie i Łodzi. Szczegóły wkrótce na erasmusplus.org.pl w zakładce Aktualności.

Plan Erasmusa w sektorze Młodzież ma nieco inną specyfikę i powinien realizować ogólne cele Strategii UE na rzecz młodzieży oraz Europejskie Cele Młodzieżowe. Wnioskodawca deklaruje, że osiągnie zamierzone cele poprzez realizację trzech typów działań: Wymian młodzieżowych, Projektów w zakresie mobilności na rzecz osób pracujących z młodzieżą oraz Projektów wspierających uczestnictwo młodzieży. Cele muszą być określone w czasie. Akredytacja przyznawana
jest na okres od trzech do siedmiu lat. Wnioski w sektorze Młodzież składane są w trybie ciągłym do 31 grudnia 2021 roku.

Opracowanie: Anna Kaczmarek, Martyna Nowaczyńska, Iwona Morawicz, Kinga Motysia, Tomasz Wałkuski

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 3/2021