treść strony

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Od 1 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znacznymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nabór potrwa do 31 grudnia 2022 r.

  • fot. Shutterstock

Młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową – doktorant lub nauczyciel akademicki, który nie posiada stopnia doktora lub od uzyskania go nie upłynęło 7 lat. Może być zatrudniony w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Kto może złożyć wniosek?

O przyznanie stypendium może wnioskować rektor, dyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, gdzie młody naukowiec jest doktorantem. Wniosek może złożyć również osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca.

Wysokość stypendium

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Nie może ono przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

Więcej informacji