Wnioskowanie (KPO-BCU)

treść strony
Kto może wnioskować?
Ostatecznym odbiorcą wsparcia (liderem) przedsięwzięcia może być:
 1. podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania albo spółka skarbu państwa albo przedsiębiorstwo państwowe,
  - państwowe funkcjonujące przed 15 sierpnia 2022 r., właściwe dla danej dziedziny, której  dotyczy Konkurs, zwane dalej "organizacją branżową",

  albo
 2. organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący centrum kształcenia zawodowego (publiczne/niepubliczne) – zwane dalej CKZ, które w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie, której dotyczy Konkurs.
Przedsięwzięcie musi być zrealizowane w obowiązkowym w partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami:
  1. Podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe (lider) oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ, o których mowa w pkt 3.1
   albo
  2. Organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ (lider) oraz podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe, o których mowa w pkt 3.1.
Jeżeli liderem lub partnerem będzie spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe, to obowiązkowe partnerstwo będzie trójpodmiotowe:
  1. Spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe oraz podmiot branżowy oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ, o których mowa w pkt 3.1.
Rodzaje podmiotów mogących utworzyć partnerstwo:
 1. organizacja branżowa z organem prowadzącym wybraną szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organem prowadzącym CKZ (publiczne/niepubliczne), które w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie
  albo
 2. organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący CKZ (publiczne/ niepubliczne), które w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie, z wybraną organizacją branżową.
Procedura wnioskowania
Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2022 r. o g. 16:00.
 

WAŻNY KOMUNIKAT!

W dniu 15.12.2022 r. ze względu na problemy techniczne z systemem https://online.frse.org.pl/ termin na złożenie wniosków w ramach konkursu został wydłużony do 16.12.2022 r. do godziny 16:00.

 
Wnioski o objęcie wsparciem należy wypełnić w języku polskim i wysłać w systemie on-line, dostępnym na stronie https://online.frse.org.pl/ wraz z wymaganymi załącznikami:
 
 1. Oświadczenie wnioskodawcy (podpisany skan)
 2. Dokumenty weryfikujące kwalifikowalność wnioskodawcy np. kopia statutu, wpis do odpowiedniego rejestru, inne (obowiązują dokumenty ze stanem na 15 sierpnia 2022 r.)
 3. Uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy (akt powołania, mianowania, pełnomocnictwo, itp. (podpisany skan, jeśli dotyczy).
 4. List intencyjny potwierdzający partnerstwa wskazane we wniosku (podpisany skan) - aktualizacja z dnia 15.11.2022 r. - podpisany skan; jako uzupełnienie listu i potwierdzenie kwalifikowalności partnera do listu należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikowalność danego partnera: a) podmiot branżowy, spółka skarbu państwa, przedsiębiorstwo państwowe – statut potwierdzający właściwość dla danej dziedziny; b) partner dodatkowy – statut, KRS, PKD lub inne potwierdzające właściwość dla danej dziedziny.
 5. Studium wykonalności - aktualizacja z dnia 15.11.2022 r. - dokument nieedytowalny np. PDF lub podpisany skan.
 6. Szczegółowy budżet przedsięwzięcia (w dwóch wersjach: podpisany skan oraz wersja edytowalna umożliwiająca analizę).
 7. Program Funkcjonalno-Użytkowy (jeśli dotyczy) - aktualizacja 15.11.2022 r. - dokument nieedytowalny np. PDF lub podpisany skan.
 8. Inne pozwolenia administracyjno-prawne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia (jeśli dotyczy) - aktualizacja 15.11.2022 r. - jeśli dotyczy; dokument nieedytowalny np. PDF lub podpisany skan.
 9. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (podpisany skan)

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

 
Na etapie składania wniosku o objęcie wsparciem BCU wnioskodawca jest zobowiązany wskazać:
 
 • zakres rzeczowy przedsięwzięcia,
 • założenia, warunki wykonania działań, w tym konieczność uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych,
 • konieczność przeprowadzenia uzgodnień, ekspertyz warunkujących uzyskanie pozwoleń, decyzji, na wykonanie inwestycji,
 • terminy realizacji poszczególnych działań.
Wnioski o objęcie wparciem złożone przed i po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Ostateczny odbiorca wsparcia może przystąpić do Konkursu w danej dziedzinie tylko jeden raz (Kryterium dostępu nr 2). Dopuszcza się przystąpienie do Konkursu danego Odbiorcy wsparcia w więcej niż jednej dziedzinie (z zachowaniem zasady właściwości), z zastrzeżeniem, że dla każdej z tych dziedzin zostanie wskazana inna szkoła lub CKZ.
Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie lub CKZ może być zgłoszona do Konkursu wyłącznie przez jednego Odbiorcę wsparcia i tylko w zakresie jednej dziedziny.
Nie dopuszcza się przypadku zgłoszenia tej samej szkoły lub CKZ przez wielu Wnioskodawców.
Nie dopuszcza się również przypadku zgłoszenia tej samej szkoły lub CKZ dla więcej niż jednej dziedziny.
 
W przypadku zgłoszenia danej szkoły w więcej niż jednym wniosku rozpatrzeniu podlegać będzie jeden wniosek o objęcie wsparciem złożony w pierwszej kolejności.
 
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o objęcie wsparciem należy szczegółowo zapoznać się z Zaproszeniem do składania wniosków, Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją związaną z Konkursem.
 
Podpisanie wniosku o objęcie wsparciem następuje w formie załączenia skanu „Oświadczenia” podpisanego przez prawnego reprezentanta (lub reprezentantów) Ostatecznego odbiorcy wsparcia, zgodnie z dokumentem potwierdzającym sposób jego reprezentacji prawnej. W przypadku podpisania wniosku o objęcie wsparciem przez osobę inną niż prawny reprezentant Podmiotu, należy załączyć prawidłowe upoważnienie.
 
Wniosek o objęcie wsparciem będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej.
Umowa finansowa

Załączniki do umowy finansowej:

Załącznik I: Regulamin konkursu [PDF]

Załącznik II: Szczegółowy budżet przedsięwzięcia – generowany automatycznie w systemie on-line frse.org.pl

Załącznik III: Lista partnerów – generowany automatycznie w systemie on-line frse.org.pl

Załącznik IV: Harmonogram płatności – generowany automatycznie w systemie on-line frse.org.pl

Załącznik V: Klauzule informacyjne [PDF]

Załącznik VI: Oświadczenie ostatecznego odbiorcy wsparcia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług [DOC]

Procedura kontraktowania

Dokumenty związane z podpisaniem umowy finansowej na realizację przedsięwzięcia:

 • Wykaz  dokumentów do umowy [PDF]
 • Informacja o rachunku [DOC]
 • Badanie finansowe - oświadczenie reprezentanta prawnego wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej [DOC]

 

Realizacja - wytyczne kwalifikowalności kosztów

W zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs) należy stosować Ogólne wytyczne kwalifikowalności kosztów realizowanych w MEN inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Ogólne wytyczne kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji z dnia 21 czerwca 2023 r. [PDF]

Ogólne wytyczne kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji z dnia 23 listopada 2023 r. [PDF]

Ogólne wytyczne kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji z dnia 16 kwietnia 2024 r. [PDF]

Ogólne wytyczne kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji z dnia 14 czerwca 2024 r. [PDF]

Zatrudnienie nauczycieli w przedsięwzięciach regulują Wyjaśnienia na temat zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, materiał opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (styczeń 2024 r.). Wyjaśnienia na temat zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus [PDF]

Zwolnienie z opłat – złożenie wniosku o włączenie kwalifikacji sektorowej do ZSK  [PDF]

Realizacja - rekrutacja uczestników

Zgodnie z umową o objęcie wsparciem każdy OOW jest zobowiązany do:

 1. podpisania umowy z każdym uczestnikiem szkolenia lub kursu (zgodnie z własnym wzorem),
 2. wystawienia i przechowywania, certyfikatów lub zaświadczeń (i ich kopii) po zakończeniu przez uczestników szkolenia lub kursu (zgodnie z dostępnymi wzorami dokumentów).

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym przedsięwzięciu;
 • równość szans bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Rekrutacja uczestników powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą oraz jednolite formularze zgłoszeniowe.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do projektu.

UWAGA! OOW na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest jednorazowy w ramach konkursu. Powtórny udział osób lub zrekrutowanie uczestników spoza grupy docelowej nie będzie uznane przez FRSE!

Realizacja - monitorowanie uczestników - Formularz SL

W systemie dokumentów OnLine FRSE został uruchomiony formularz monitorowania uczestników – FORMULARZ SL, w którym należy wpisywać dane wszystkich uczestników, którzy zostali przeszkoleni w ramach przedsięwzięcia tj. podpisano z uczestnikiem umowę o uczestnictwie, uczestnik odbył szkolenie/kurs i otrzymał stosowny certyfikat/zaświadczenie. Dane należy uzupełniać zgodnie z harmonogramami realizacji szkoleń lub kursów.

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją formularza SL [PDF] i Minimalnym zakresem danych uczestników szkoleń i kursów [PDF].

 

Realizacja - certyfikaty / zaświadczenia

W ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, każdy OOW zaplanował prowadzenie szkoleń oraz kursów w branżowych centrach umiejętności. Na zakończenie szkoleń i kursów musi zostać wydany odpowiednio:

 1. Branżowy certyfikat umiejętności, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175),
 2. Certyfikat kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej), zawierający informacje, o których mowa w art. 49a ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (2020 r., poz. 226 z późn. zm.),
 3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia branżowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego, zawierający informacje, o których mowa w art. 70c ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.).

UWAGA! Oznaczenie zestawieniem znaków KPO nie musi pojawić się na dokumentach, których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe, certyfikaty etc.). Przy czym należy pamiętać, że w sytuacji, gdy dane poświadczenie nie jest uregulowane na mocy prawa określonym wzorem (nieprzewidującym modyfikacji w omawianym zakresie), natomiast jest podany katalog informacji, które muszą się w nim znaleźć, to można ten materiał oznaczyć zestawieniem znaków KPO w oparciu o wytyczne znajdujące się na stronie: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo

Przypominamy! Kwalifikowalność uczestnika przedsięwzięcia opiera się m.in. na wystawieniu mu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego udział w danym kursie lub szkoleniu.

Realizacja - identyfikacja wizualna

Działania informacyjne i promocyjne powinny być realizowane w oparciu o dokumenty:

 • Strategia promocji i informacji KPO [PDF]

 • Księga Identyfikacji Wizualnej KPO [PDF]

Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi identyfikacji wizualnej:

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo 

Przy oznakowywaniu miejsc realizacji przedsięwzięć zgodnie z księgą wizualizacji obowiązują zasady:

 • ostateczny odbiorca wsparcia ma obowiązek umieścić w miejscu łatwo widocznym dla społeczeństwa przynajmniej jedną tablicę z informacjami na temat przedsięwzięcia;
 • tablicę informacyjną należy umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji przedsięwzięcia obejmującego inwestycje rzeczowe lub po zainstalowaniu zakupionego sprzętu itp. w miejscu jego realizacji;
 • na tablicy należy umieścić nazwę ostatecznego odbiorcy oraz skrócony tytuł przedsięwzięcia (maksymalnie150 znaków);
 • należy korzystać z przygotowanych szablonów i uzupełnić wymagane pola tekstowe.
Realizacja - Portal INFOZAWODOWE

Zgodnie z Regulaminem konkursu każdy OOW ma obowiązek realizacji dwóch zadań związanych z portalem INFOZAWODOWE:

OBSZAR II – działalność integrująco-wspierająca: wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w danej dziedzinie, w tym z wykorzystaniem platformy INFOZAWODOWE,

OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna: korzystanie z platformy INFOZAWODOWE (https://infozawodowe.men.gov.pl ) przy realizacji zadań poprzez m.in. zamieszczanie materiałów dotyczących danej dziedziny.

W zakresie obsługi i nadzoru nad portalem INFOZAWODOWE zapraszamy do kontaktu ze wskazanymi osobami:

CST2021 - wnioski o objęcie wsparciem

Z uwagi na obowiązki FRSE jako Jednostki Wspierającej Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) w realizacji inwestycji A 3.1.1  każdy Ostateczny Odbiorca Wsparcia (OOW) jest zobowiązany do złożenia wniosku o objęcie wsparciem w dwóch formach:

1) na formularzu wniosku o objęcie wsparciem, stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu konkursu – za pośrednictwem wewnętrznego systemu dokumentów OnLine FRSE znajdującego się pod adresem online.frse.org.pl oraz

2) na kwestionariuszu – za pośrednictwem aplikacji WOD2021 dostępnej w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST2021).

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełnienia kwestionariusza wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 znajdują się w poniższych materiałach:

Instrukcja wypełnienia wniosku w aplikacji WOD2021 w systemie CST12021 [PDF]

Wzór kwestionariusza wniosku w aplikacji WOD2021 w systemie CST12021 [PDF]

Oświadczenie do kwestionariusza wniosku w aplikacji WOD2021 w systemie CST12021 [DOC]

System CST2021 dostępny jest pod adresem https://sso.cst2021.gov.pl/login

Aplikacja WOD 2021 (część systemu CST2021) jest dostępna pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Regulamin bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) dostępny jest na stronie: https://sso.cst2021.gov.pl/statute

Instrukcje multimedialne dla systemu CST2021 znajdują się na stronie: https://instrukcje.cst2021.gov.pl/

 

Instrukcje dot. systemu CST2021 na YouTube przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Materiały można znaleźć na stronie https://instrukcje.cst2021.gov.pl/ po kliknięciu w kafel „SL2021 Projekty”, następnie wybraniu opcji „Beneficjent” lub bezpośrednio na kanale YouTube CST2021 >> https://www.youtube.com/@CST2021_channel/videos

Szybkie linki do instrukcji:

CST2021 - wnioski o płatność

Każdy Ostateczny Odbiorca Wsparcia (OOW) jest zobowiązany zgodnie z umową o objęcie wsparciem § 11 Sprawozdawczość okresowa do składania kwartalnych sprawozdań z postępu prac w realizacji przedsięwzięcia tzw. wniosków o płatność. Sprawozdanie z postępu prac stanowi jednocześnie wniosek o płatność kolejnej zaliczki.

Wytyczne w zakresie składania wniosków o płatność [PDF]

Harmonogram składania wniosków o płatność [PDF]

Zwrotów środków należy dokonywać do terminu złożenia wniosku o płatność za dany okres sprawozdawczy (patrz Zał. 1. Harmonogram składania wniosków). Po dokonaniu zwrotu fakt ten należy uwzględnić w składanym Wniosku o płatność (kwartalnym sprawozdaniu z postępu prac) poprzez uzupełnienie bloku danych ZWROTY/KOREKTY.

Procedura zwrotów aktualizacja [PDF]

Dane wszystkich uczestników, którzy zostali przeszkoleni w ramach przedsięwzięcia tj. podpisano z uczestnikiem umowę o uczestnictwie, uczestnik odbył szkolenie/kurs i otrzymał stosowny certyfikat/zaświadczenie - należy wpisać w Formularzu SL w systemie dokumentów OnLine FRSE.

Instrukcja formularz SL [PDF]

 

Instrukcje dot. systemu CST2021 na YouTube przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Materiały można znaleźć na stronie https://instrukcje.cst2021.gov.pl/ po kliknięciu w kafel „SL2021 Projekty”, następnie wybraniu opcji „Beneficjent” lub bezpośrednio na kanale YouTube CST2021 >> https://www.youtube.com/@CST2021_channel/videos

Szybkie linki do instrukcji: