Wnioskowanie (KPO-BCU)

treść strony
Kto może wnioskować?
Ostatecznym odbiorcą wsparcia (liderem) przedsięwzięcia może być:
 1. podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania albo spółka skarbu państwa albo przedsiębiorstwo państwowe,
  - państwowe funkcjonujące przed 15 sierpnia 2022 r., właściwe dla danej dziedziny, której  dotyczy Konkurs, zwane dalej "organizacją branżową",

  albo
 2. organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący centrum kształcenia zawodowego (publiczne/niepubliczne) – zwane dalej CKZ, które w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie, której dotyczy Konkurs.
Przedsięwzięcie musi być zrealizowane w obowiązkowym w partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami:
  1. Podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe (lider) oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ, o których mowa w pkt 3.1
   albo
  2. Organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ (lider) oraz podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe, o których mowa w pkt 3.1.
Jeżeli liderem lub partnerem będzie spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe, to obowiązkowe partnerstwo będzie trójpodmiotowe:
  1. Spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe oraz podmiot branżowy oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ, o których mowa w pkt 3.1.
Rodzaje podmiotów mogących utworzyć partnerstwo:
 1. organizacja branżowa z organem prowadzącym wybraną szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organem prowadzącym CKZ (publiczne/niepubliczne), które w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie
  albo
 2. organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący CKZ (publiczne/ niepubliczne), które w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie, z wybraną organizacją branżową.
Procedura wnioskowania
Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2022 r. o g. 16:00.
 

WAŻNY KOMUNIKAT!

W dniu 15.12.2022 r. ze względu na problemy techniczne z systemem https://online.frse.org.pl/ termin na złożenie wniosków w ramach konkursu został wydłużony do 16.12.2022 r. do godziny 16:00.

 
Wnioski o objęcie wsparciem należy wypełnić w języku polskim i wysłać w systemie on-line, dostępnym na stronie https://online.frse.org.pl/ wraz z wymaganymi załącznikami:
 
 1. Oświadczenie wnioskodawcy (podpisany skan)
 2. Dokumenty weryfikujące kwalifikowalność wnioskodawcy np. kopia statutu, wpis do odpowiedniego rejestru, inne (obowiązują dokumenty ze stanem na 15 sierpnia 2022 r.)
 3. Uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy (akt powołania, mianowania, pełnomocnictwo, itp. (podpisany skan, jeśli dotyczy).
 4. List intencyjny potwierdzający partnerstwa wskazane we wniosku (podpisany skan) - aktualizacja z dnia 15.11.2022 r. - podpisany skan; jako uzupełnienie listu i potwierdzenie kwalifikowalności partnera do listu należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikowalność danego partnera: a) podmiot branżowy, spółka skarbu państwa, przedsiębiorstwo państwowe – statut potwierdzający właściwość dla danej dziedziny; b) partner dodatkowy – statut, KRS, PKD lub inne potwierdzające właściwość dla danej dziedziny.
 5. Studium wykonalności - aktualizacja z dnia 15.11.2022 r. - dokument nieedytowalny np. PDF lub podpisany skan.
 6. Szczegółowy budżet przedsięwzięcia (w dwóch wersjach: podpisany skan oraz wersja edytowalna umożliwiająca analizę).
 7. Program Funkcjonalno-Użytkowy (jeśli dotyczy) - aktualizacja 15.11.2022 r. - dokument nieedytowalny np. PDF lub podpisany skan.
 8. Inne pozwolenia administracyjno-prawne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia (jeśli dotyczy) - aktualizacja 15.11.2022 r. - jeśli dotyczy; dokument nieedytowalny np. PDF lub podpisany skan.
 9. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (podpisany skan)

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

 
Na etapie składania wniosku o objęcie wsparciem BCU wnioskodawca jest zobowiązany wskazać:
 
 • zakres rzeczowy przedsięwzięcia,
 • założenia, warunki wykonania działań, w tym konieczność uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych,
 • konieczność przeprowadzenia uzgodnień, ekspertyz warunkujących uzyskanie pozwoleń, decyzji, na wykonanie inwestycji,
 • terminy realizacji poszczególnych działań.
Wnioski o objęcie wparciem złożone przed i po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Ostateczny odbiorca wsparcia może przystąpić do Konkursu w danej dziedzinie tylko jeden raz (Kryterium dostępu nr 2). Dopuszcza się przystąpienie do Konkursu danego Odbiorcy wsparcia w więcej niż jednej dziedzinie (z zachowaniem zasady właściwości), z zastrzeżeniem, że dla każdej z tych dziedzin zostanie wskazana inna szkoła lub CKZ.
Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie lub CKZ może być zgłoszona do Konkursu wyłącznie przez jednego Odbiorcę wsparcia i tylko w zakresie jednej dziedziny.
Nie dopuszcza się przypadku zgłoszenia tej samej szkoły lub CKZ przez wielu Wnioskodawców.
Nie dopuszcza się również przypadku zgłoszenia tej samej szkoły lub CKZ dla więcej niż jednej dziedziny.
 
W przypadku zgłoszenia danej szkoły w więcej niż jednym wniosku rozpatrzeniu podlegać będzie jeden wniosek o objęcie wsparciem złożony w pierwszej kolejności.
 
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o objęcie wsparciem należy szczegółowo zapoznać się z Zaproszeniem do składania wniosków, Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją związaną z Konkursem.
 
Podpisanie wniosku o objęcie wsparciem następuje w formie załączenia skanu „Oświadczenia” podpisanego przez prawnego reprezentanta (lub reprezentantów) Ostatecznego odbiorcy wsparcia, zgodnie z dokumentem potwierdzającym sposób jego reprezentacji prawnej. W przypadku podpisania wniosku o objęcie wsparciem przez osobę inną niż prawny reprezentant Podmiotu, należy załączyć prawidłowe upoważnienie.
 
Wniosek o objęcie wsparciem będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej.
Umowa finansowa

Załączniki do umowy finansowej:

Załącznik I: Regulamin konkursu [PDF]

Załącznik II: Szczegółowy budżet przedsięwzięcia – generowany automatycznie w systemie on-line frse.org.pl

Załącznik III: Lista partnerów – generowany automatycznie w systemie on-line frse.org.pl

Załącznik IV: Harmonogram płatności – generowany automatycznie w systemie on-line frse.org.pl

Załącznik V: Klauzule informacyjne [PDF]

Załącznik VI: Oświadczenie ostatecznego odbiorcy wsparcia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług [DOC]

Procedura kontraktowania

Dokumenty związane z podpisaniem umowy finansowej na realizację przedsięwzięcia:

 • Wykaz  dokumentów do umowy [PDF]
 • Informacja o rachunku [DOC]
 • Badanie finansowe - oświadczenie reprezentanta prawnego wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej [DOC]

 

Realizacja

Ogólne wytyczne kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji [PDF]

CST2021

Z uwagi na obowiązki FRSE jako Jednostki Wspierającej Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) w realizacji inwestycji A 3.1.1  każdy Ostateczny Odbiorca Wsparcia (OOW) jest zobowiązany do złożenia wniosku o objęcie wsparciem w dwóch formach:

1) na formularzu wniosku o objęcie wsparciem, stanowiącym załącznik nr 6 do regulaminu konkursu – za pośrednictwem wewnętrznego systemu dokumentów OnLine FRSE znajdującego się pod adresem online.frse.org.pl oraz

2) na kwestionariuszu – za pośrednictwem aplikacji WOD2021 dostępnej w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST2021).

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełnienia kwestionariusza wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 znajdują się w poniższych materiałach:

Instrukcja wypełnienia wniosku w aplikacji WOD2021 w systemie CST12021 [PDF]

Wzór kwestionariusza wniosku w aplikacji WOD2021 w systemie CST12021 [PDF]

Oświadczenie do kwestionariusza wniosku w aplikacji WOD2021 w systemie CST12021 [DOC]

System CST2021 dostępny jest pod adresem https://sso.cst2021.gov.pl/login

Aplikacja WOD 2021 (część systemu CST2021) jest dostępna pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Regulamin bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) dostępny jest na stronie: https://sso.cst2021.gov.pl/statute

Instrukcje multimedialne dla systemu CST2021 znajdują się na stronie: https://instrukcje.cst2021.gov.pl/