Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


Przechwytywanie

dr Paweł Poszytek

DYREKTOR GENERALNY
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Członek kilku językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej m.in w latach 2005–2007 członek zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzez podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej.

Koordynator projektu Rady Europy „Country Profile”, a od 2014 ekspert programu „Horyzont 2020”. Recenzent podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii „Język to podstawa. Ucz się języków”, a także  wykładowca na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej. Autor artykułów dotyczących edukacji językowej wydawanych w Polsce i za granicą, w tym także przez tak renomowane wydawnictwa, jak Cambridge University Press i Multilingual Matters.

W ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełnił  stanowisko koordynatora (1998–2011), a następnie wicedyrektora i dyrektora unijnych programów edukacyjnych: LINGUA, SOCRATES/Uczenie się przez całe życie, współpracy szkół europejskich eTwinning. Twórca polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label realizowanego przez FRSE na zlecenie Komisji Europejskiej, w którym nagradzane są nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych.

W 2017 roku dr Paweł Poszytek objął funkcję Oficjalnego Delegata WorldSkills Poland. Rok później, podczas Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie, wraz z przyjęciem Polski do struktur WorldSkills International powierzono mu obowiązki Oficjalnego Delegata odpowiedzialnego za reprezentowanie kraju również do globalnej struktury organizacji.

W 2018 r zainicjował projekt Mobilnego Centrum Edukacyjnego – naczepy szkoleniowo-dydaktycznej (mobilnej klasopracowni), w której prowadzone są warsztaty i zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów. Także pomysłodawca Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji (KRSE), gdzie w gronie ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na system edukacji w Polsce tworzona jest przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Ponadto muzyk, kompozytor i autor tekstów mający na swoim koncie dorobek kilku płyt jak i doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

Brakoniecki

dr Dariusz Brakoniecki

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki. Autor ponad 40 publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej. Ekspert w kancelariach prawnych w Warszawie i Olsztynie. Doradca podmiotów sektora prywatnego świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ekspert w Radzie Interesariuszy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek miejskich. Piastował stanowisko dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, a następnie pełnił funkcję wiceprezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie.

W 2020 roku objął stanowisko dyrektora Biura Edukacji Dorosłych i Sportu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

Maciej Kopeć

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Absolwent studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek historia). Pracę jako nauczyciel rozpoczął w 1987 r. w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecnie, a od 1991 roku pracował w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. W latach 1996 – 2006 pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie. Pracował także w ZSO nr 1 w Szczecinie i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

W 1990 r. został nauczycielem mianowanym, w 2001 r. uzyskał kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą, w 2003r. został nauczycielem dyplomowanym, następnie egzaminatorem egzaminu maturalnego z historii (2004 r.).
W latach 2006-2008 pełnił funkcję Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Był radnym Miasta Szczecin (2006-2010, 2014-2018). W 2018 r. otrzymał mandat radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego, obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W latach 2016 – 2020 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Obok pracy zawodowej angażował się w działalność społeczną. W latach 80. w NZS, KPN i „Solidarność”, następnie m.in. w oświatowych związkach zawodowych („Solidarność”, „Solidarność – 80″).

Przygotowani przez niego uczniowie uzyskali ponad 150 tytułów finalisty i laureata ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych, wojewódzkich i miejskich konkursów historycznych, byli stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Szczecina.

Maciej Kopeć za wybitne osiągnięcia został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Pro Patria oraz wyróżniony: dwukrotnie nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie nagrodą Kuratora Oświaty, siedmiokrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Szczecina, w tym nagrodą Primus Inter Pares dla najlepszego nauczyciela w Szczecinie, nagrodą Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej i Medalem Olimpiady Historycznej oraz wieloma innymi nagrodami i wyróżnieniami różnych instytucji i organizacji.

Przechwytywanie5

dr Błażej Poboży

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Doktor nauk humanistycznych. Politolog. Od kilkunastu lat związany z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych. Popularny nauczyciel akademicki, dwukrotnie wyróżniany
w konkursie na najlepszego wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski i Europy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki partii
i ruchów społeczno-politycznych.

Do 2015 roku stały komentator wydarzeń politycznych. Od czerwca 2016 do listopada 2018 roku zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy odpowiedzialny m. in. za promocję
i komunikację społeczną oraz oświatę. Nadzorował Wydział Oświaty i Wychowania oraz Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. Aktualnie radny m. st. Warszawy. Członek Komisji Promocji i Kultury oraz Komisji Zdrowia. Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji.

W 2018 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Anna Kaczmarczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI