Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


Przechwytywanie

dr Paweł Poszytek

DYREKTOR GENERALNY
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Członek kilku językowych grup doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej m.in w latach 2005–2007 członek zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzez podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej.

Koordynator projektu Rady Europy „Country Profile”, a od 2014 ekspert programu „Horyzont 2020”. Recenzent podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii „Język to podstawa. Ucz się języków”, a także  wykładowca na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej. Autor artykułów dotyczących edukacji językowej wydawanych w Polsce i za granicą, w tym także przez tak renomowane wydawnictwa, jak Cambridge University Press i Multilingual Matters.

W ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełnił  stanowisko koordynatora (1998–2011), a następnie wicedyrektora i dyrektora unijnych programów edukacyjnych: LINGUA, SOCRATES/Uczenie się przez całe życie, współpracy szkół europejskich eTwinning. Twórca polskiej edycji europejskiego konkursu European Language Label realizowanego przez FRSE na zlecenie Komisji Europejskiej, w którym nagradzane są nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych.

W 2017 roku dr Paweł Poszytek objął funkcję Oficjalnego Delegata WorldSkills Poland. Rok później, podczas Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie, wraz z przyjęciem Polski do struktur WorldSkills International powierzono mu obowiązki Oficjalnego Delegata odpowiedzialnego za reprezentowanie kraju również do globalnej struktury organizacji.

W 2018 r zainicjował projekt Mobilnego Centrum Edukacyjnego – naczepy szkoleniowo-dydaktycznej (mobilnej klasopracowni), w której prowadzone są warsztaty i zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów. Także pomysłodawca Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji (KRSE), gdzie w gronie ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na system edukacji w Polsce tworzona jest przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Ponadto muzyk, kompozytor i autor tekstów mający na swoim koncie dorobek kilku płyt jak i doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

Przechwytywanie 1

Andrzej Wyczawski

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Doświadczony samorządowiec, specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i sprawami administracyjnymi oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych. Od listopada 2015 do maja 2016 roku dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Jako administratywista po UMCS (filia w Rzeszowie) oraz podyplomowych studiach z zakresu zarządzania oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych, rozpoczął karierę w Urzędzie Miasta Jarosławia. Piastował stanowiska naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Jarosławia oraz naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia, by wreszcie od 2006 roku, przez dwie kolejne kadencje, pełnić urząd Burmistrza Miasta Jarosławia. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy samorządowej pozwoliło mu rozwinąć umiejętności strategicznego planowania budżetu oraz nabyć praktyczne zasady działania technik negocjacyjnych i funkcjonowania Unii Europejskiej. Od 10 lat jest także wiceprezesem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także certyfikatem „Mecenas Wiedzy”, przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego we Wrocławiu.

Przechwytywanie5

dr Błażej Poboży

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Doktor nauk humanistycznych. Politolog. Od kilkunastu lat związany z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych. Popularny nauczyciel akademicki, dwukrotnie wyróżniany
w konkursie na najlepszego wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski i Europy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki partii
i ruchów społeczno-politycznych.

Do 2015 roku stały komentator wydarzeń politycznych. Od czerwca 2016 do listopada 2018 roku zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy odpowiedzialny m. in. za promocję
i komunikację społeczną oraz oświatę. Nadzorował Wydział Oświaty i Wychowania oraz Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. Aktualnie radny m. st. Warszawy. Członek Komisji Promocji i Kultury oraz Komisji Zdrowia. Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji.

W 2018 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

indeks 1

Dawid Solak

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Administratywista.

W przeszłości zawodowo związany z Grupą Azoty, gdzie jako kierownik Działu Rozwoju Innowacji i Upowszechniania, odpowiadał m.in. za pozyskiwanie nowych projektów i rozwój ekosystemu innowacji w spółce.

W latach 2009-2016 był związany zawodowo z Urzędem Miasta Tarnowa, pracował wówczas w komórkach zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, organizacjami pozarządowymi, współpracą z mediami, komunikacją.

W 2015 roku stypendysta Departamentu Stanu USA, w ramach programu International Visiteur Leadership Programme. Od 2015 roku członek rady społecznej Centrum Medycznego Kol-Med.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi i realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków krajowych, europejskich i EOG.

Ponadto samorządowiec, radny rady miejskiej w Tarnowie, sekretarz redakcji czasopisma Tarnowskie Dialogi Naukowe.