treść strony

Pozycja i ranga przedsiębiorczości w edukacji geograficznej w szkole podstawowej w kontekście zmian edukacyjnych

Monika Borgiasz-Stepaniuk

Monika Borgiasz-Stepaniuk

Edukacja, a szczególnie nauczanie elementów przedsiębiorczości, tworzy możliwości rozwoju dla młodego człowieka, który musi funkcjonować we współczesnym świecie. Kształcenie młodzieży w sferze przedsiębiorczości to determinanta wzrostu gospodarczego kraju. W dobie konkurencyjności rozwijanie u młodych ludzi umiejętności i zdolności innowacyjnych wpływa na przygotowanie ich do dorosłego życia, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Oznacza to wprowadzenie do nauczania treści przedsiębiorczych od najwcześniejszych lat szkolnych. Problemem badawczym niniejszej pracy jest analiza podstawy programowej z geografii zreformowanej szkoły podstawowej pod kątem przedsiębiorczości. Autorka koncentruje swoją uwagę na treściach z zakresu przedsiębiorczości, które mogą być realizowane na różnych poziomach nauczania geografii w szkole podstawowej. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano treści geograficzne pod kątem przedsiębiorczości, wskazano umiejętności, które uczeń powinien osiągnąć w trakcie ich realizowania, oraz podano przykłady prezentacji tematyki przedsiębiorczości na lekcjach. Aktywność, otwartość, liberalizm, ciekawość świata oraz pokonywanie ograniczeń to tylko niektóre z elementów pojawiających się w edukacji z przedsiębiorczości w zreformowanej szkole podstawowej.

Słowa kluczowe:
edukacja, geografia, przedsiębiorczość

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.