Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych

treść strony

Tom 5 Serii Naukowej FRSE

autor / redaktor

rok wydania

2019

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

343

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-76-0

Współczesne procesy rozwoju społeczno-gospodarczego, związane z wchodzeniem w informacyjną fazę rozwoju cywilizacyjnego i budową gospodarki opartej na wiedzy, stawiają przed systemami oświaty szczególne wyzwania edukacyjne, związane z przygotowaniem dzieci i młodzieży do dorosłego życia w nowych, dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia. Wyzwania te są jeszcze bardziej doniosłe w Polsce, w której warunki życia kształtowane są nie tylko przez ogólne procesy przemian cywilizacyjnych i impulsy płynące z otoczenia międzynarodowego. Publikacja jest zbiorem artykułów naukowych, w których m.in. przeanalizowano przedsiębiorczość jako kompetencję kluczową. Zaprezentowane zostały też doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych.

 

Contemporary processes of socio-economic development, related to entering the information phase of civilisation development and building a knowledge-based economy, pose special educational challenges to education systems related to the preparation of children and youth for adult life in new, dynamically changing environmental conditions. These challenges are even more significant in Poland, where living conditions are shaped by the general processes of civilisational changes and impulses coming from the international environment. The publication is a collection of scientific articles in which, among others, entrepreneurship was analysed as a key competence. International experiences in the field of developing entrepreneurial competences were also discussed.

Cytowanie: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, red. nauk. Tomasz Rachwał, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 5, Warszawa 2019.

Czytaj pozostałe z tej serii