Kreatywność w systemie edukacji

treść strony

Tom 8 Serii Naukowej FRSE

autor / redaktor

rok wydania

2019

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

256

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-87-6

W pierwszej części książki opisano kreatywność widzianą z perspektywy jednostki. W drugiej części problematykę kreatywności przedstawiono z perspektywy systemów edukacji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ największe wyzwanie dla pedagogów stanowi nie opracowanie innowacyjnych programów nauczania i scenariuszy lekcji, a zapewnienie, aby były one realizowane na masową skalę, w sposób spójny w całym systemie edukacji. W trzeciej części publikacji przeanalizowano kreatywność z poziomu zarządzania pojedynczą szkołą. Dyrektorzy placówek znajdą tutaj odpowiedzi na pytanie, jak organizować życie szkoły, aby była ona bardziej przyjazna dla uczniów kreatywnych. W czwartej części kreatywność pokazano z perspektywy ekonomicznej. Celem autorów było podkreślenie ścisłych związków między edukacją dla kreatywności a potrzebami rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego i nowych modeli biznesowych. W ostatniej części przedstawiono opinie ekspertów i przedsiębiorców na temat polskiej szkoły i edukacji w kontekście rozwoju kreatywności.

 

The first part of the book describes creativity seen from the perspective of an individual. In the second part, the problem of creativity is presented from the perspective of education systems. This is extremely important, because the greatest challenge for educators is not to develop innovative curricula and lesson plans, but to ensure that they are implemented on a massive scale, in a coherent manner throughout the entire education system. The third part of the publication analyses creativity from the level of managing a single school. Here, school principals will find answers to the question of how to organise school life to make it more friendly to creative students. In the fourth part, creativity is shown from an economic perspective. The aim of the authors was to emphasize the close links between education for creativity and the needs of the labor market as well as economic development and new business models. The last part presents the opinions of experts and entrepreneurs on the Polish school and education in the context of the development of creativity.

 

Cytowanie: Fazlagić, J. (red.) (2019). Kreatywność w systemie edukacji, Seria Naukowa, t. 8. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj pozostałe z tej serii