Kompetencje 4.0 jako czynniki ułatwiające realizację i zarządzanie projektami w programie Erasmus+ oraz sprzyjające ich trwałości w czasach pandemii COVID-19

treść strony

rok wydania

2022

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

200

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-66515-72-7

Celem tej książki było zbadanie, w jaki sposób kompetencje 4.0 uła­twiły liderom projektów Erasmus+ realizowanie, zarządzanie i zapew­nianie trwałości inicjatywom opartym na transnarodowej współpracy w czasie pandemii COVID-19. Część teoretyczna opisuje proces tworzenia modelu kompetencji liderów, który następnie został wykorzystany w badaniu. Na podstawie przeglą­du literatury przedmiotu i analiz bibliometrycznych została określona definicja kompetencji 4.0 w ujęciu czwartej rewolucji przemysłowej. Opisano także, w jaki sposób program Erasmus+ przyczynia się do roz­woju kompetencji jego uczestników. W części empirycznej zostały przedstawione wyniki badania przeprowadzonego w Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji w 2020 r. Wyko­rzystano w nim kwestionariusz internetowy, który wypełniło 990 liderów projektów Erasmus+ z całej Polski. Na podstawie danych przeanalizowano zależności pomiędzy poziomami kompetencji 4.0 zadeklarowanymi przez respondentów a trwałością projektów edukacyjnych. Ostatnia część sku­pia się na przedstawieniu rekomendacji możliwych do wykorzystania w ramach projektowania polityk publicznych.

Czytaj pozostałe z tej serii