Kompetencje 4.0 jako czynniki ułatwiające realizację i zarządzanie projektami w programie Erasmus+ oraz sprzyjające ich trwałości w czasach pandemii COVID-19

treść strony

autor / redaktor

rok wydania

2022

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

200

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-66515-72-7

Celem tej książki było zbadanie, w jaki sposób kompetencje 4.0 uła­twiły liderom projektów Erasmus+ realizowanie, zarządzanie i zapew­nianie trwałości inicjatywom opartym na transnarodowej współpracy w czasie pandemii COVID-19. Część teoretyczna opisuje proces tworzenia modelu kompetencji liderów, który następnie został wykorzystany w badaniu. Na podstawie przeglą­du literatury przedmiotu i analiz bibliometrycznych została określona definicja kompetencji 4.0 w ujęciu czwartej rewolucji przemysłowej. Opisano także, w jaki sposób program Erasmus+ przyczynia się do roz­woju kompetencji jego uczestników. W części empirycznej zostały przedstawione wyniki badania przeprowadzonego w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2020 r. Wyko­rzystano w nim kwestionariusz internetowy, który wypełniło 990 liderów projektów Erasmus+ z całej Polski. Na podstawie danych przeanalizowano zależności pomiędzy poziomami kompetencji 4.0 zadeklarowanymi przez respondentów a trwałością projektów edukacyjnych. Ostatnia część sku­pia się na przedstawieniu rekomendacji możliwych do wykorzystania w ramach projektowania polityk publicznych.

 

The purpose of this book was to investigate how competences 4.0 have supported Erasmus+ project leaders in realisation, management and sustainability of transnational educational initiatives during the COVID-19 pandemic. The theoretical part describes the process of creating the leadership competence model, which was then used in the study. Based on a literature review and bibliometric analyses, the definition of competences 4.0 in terms of the fourth industrial revolution was provided. There also has been described how the Erasmus+ Programme contributed to the competence development of its participants. The empirical part presents the results of a survey conducted by the Foundation for the Development of the Education System in 2020. It was based on an online questionnaire, which was completed by 990 Erasmus+ project leaders from Poland. Upon the data collected, the relationships between the 4.0 competency levels declared by the respondents and the sustainability of educational projects were analysed. The last part focuses on recommendations that can be implemented into public policy and practice.

Czytaj pozostałe z tej serii