treść strony

Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty

Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał

Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał

W rozdziale przedstawiono wyniki analizy zapisów nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół średnich w zakresie podstaw przedsiębiorczości na tle dotychczas obowiązującej podstawy. Wskazano na podobieństwa w zakresie liczby godzin przeznaczonych na realizację tego przedmiotu i na zasadnicze różnice w zakresie zapisów celów kształcenia – wymogów ogólnych, które w nowej podstawie zostały zapisane bardziej recyzyjnie i podzielone na trzy kategorie: w zakresie wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw. W drugiej części pracy określono różnice i podobieństwa w zakresie podziału treści kształcenia na działy oraz zmiany w zakresie zapisów wymagań szczegółowych, kładąc szczególny nacisk na efekty kształcenia określane jako „innowacyjne”.

Słowa kluczowe:
edukacja w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjne treści kształcenia, podstawa programowa, postawa przedsiębiorcza, reforma oświaty, szkoła średnia

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.