treść strony

Metody i formy kształcenia w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości

Agnieszka Skala

Agnieszka Skala

Kształcenie w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości powinno się różnić od typowego programu nauczania przedsiębiorczości sensu largo. Specyfika przedsięwzięć innowacyjnych wymaga sięgnięcia po szczególne metody i formy kształcenia. W pierwszej części opracowania omówiono specyfikę fenomenu innowacyjnej przedsiębiorczości i obecne problemy edukacji dla przedsiębiorczości dyskutowane w literaturze przedmiotu. W drugiej części przedstawiono propozycję struktury zajęć opartych na pracy projektowej, uwzględniając treści poszczególnych modułów związanych z przekazywaniem wiedzy, rozwijaniem i ćwiczeniem umiejętności oraz kształtowaniem odpowiednich postaw wśród słuchaczy.

Słowa kluczowe:
edukacja dla przedsiębiorczości, przedsiębiorczość innowacyjna, kształcenie projektowe, struktura zajęć

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.