Edukacja szkolna: konkurs 2022 – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

treść strony

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. podjęła decyzję w sprawie zatwierdzenia do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 Mobilność edukacyjna w konkursie 2022. 
LISTA RANKINGOWA wniosków objętych wsparciem.

Umowa finansowa

Forma dofinansowania

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej, której wartość całkowita zostanie wyrażona w walucie PLN. Maksymalna kwota wypłaconych zaliczek wyniesie 80% zatwierdzonej kwoty budżetu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w podziale: 82,52% środki europejskie i 17,48 środki krajowe.

Dokumenty związane z podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu
 • PEŁNOMOCNICTWO dla projektów finansowanych w ramach FERS [DOC]
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [DOC]
 • Oświadczenie o aktualności danych osoby fizycznej [DOC]
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia ankiety beneficjenta w sytemie OnLine FRSE [PDF]
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia Formularza Kontraktowego [PDF]
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia Ankiety kwalifikującej grupę docelową [PDF]
Wniosek o zmianę w umowie

Wniosek o zmianę w umowie finansowej należy złożyć najpóźniej 1 miesiąc przed datą zakończenia projektu, ale przed zaistnieniem zmiany.

Aneksowania wymagają następujące zmiany:

 • zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta
 • zmiana organu prowadzącego
 • zmiana rachunku bankowego
 • zmiana okresu realizacji projektu
 • zmiany w budżecie

Wniosek o aneks znajduje się  w systemie OnLine FRSE (niezbędny druk w kolorze).

Po wysłaniu dokumentu online, wniosek należy wydrukować, podpisać zgodnie z prawną reprezentacją beneficjenta i przesłać na adres FRSE.

Instytucje niepubliczne

W przypadku instytucji niepublicznych dodatkowe informacje dot. ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną przekazane bezpośrednio do koordynatorów projektów drogą mailową.

System

Każdy beneficjent jest zobowiązany do uzupełnienia informacji dotyczących realizowanego projektu i jego uczestników w systemie dokumentów Online FRSE. Szczegółowe informacje nt. dokumentów, jakie należy zamieścić w systemie będą na bieżąco przekazywane instytucjom, które otrzymały dofinansowanie.

 
Załączniki do umowy finansowej
Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Warunki ogólne [PDF]

Załącznik II: Opis projektu; Szacunkowy budżet projektu – indywidualny dla organizacji

Załącznik III: Postanowienia finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]

Załącznik V: Wzory umów, które należy stosować między beneficjentem a uczestnikami:

 • Wzór umowy [DOC]
 • Porozumienie o programie zajęć edukacyjnych [DOC] i suplement [DOC]
 • Program edukacyjny dla mobilności grupowej uczniów [DOC]

Załącznik VI: Zakres danych nt. uczestników projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy – minimalny zakres danych koniecznych do przekazania przez uczestnika projektu do beneficjenta/organizacji partnerskiej projektu:

 • Formularz zgłoszeniowy dla przedstawiciela kadry pedagogicznej [DOC]
 • Formularz zgłoszeniowy dla ucznia [DOC]

Załącznik VIIIKlauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych [DOC]

Załącznik IX : Wzór raportu indywidualnego uczestnika – ucznia/uczennicy [DOC]

Załącznik X: Wzór raportu indywidualnego uczestnika – przedstawiciela kadry pedagogicznej [DOC]

Załącznik XI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych udostępniony w systemie dokumentów Online FRSE

 

Umowa finansowa dla państwowych jednostek budżetowych

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Warunki ogólne [PDF]

Załącznik II: Opis projektu; Szacunkowy budżet projektu – indywidualny dla organizacji

Załącznik III: Postanowienia finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]

Załącznik V: Wzory umów, które należy stosować między beneficjentem a uczestnikami:

 • Wzór umowy [DOC]
 • Porozumienie o programie zajęć edukacyjnych [DOC] i suplement [DOC]
 • Program edukacyjny dla mobilności grupowej uczniów [DOC]

Załącznik VI: Zakres danych nt. uczestników projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy – minimalny zakres danych koniecznych do przekazania przez uczestnika projektu do beneficjenta/organizacji partnerskiej projektu:

 • Formularz zgłoszeniowy dla przedstawiciela kadry pedagogicznej [DOC]
 • Formularz zgłoszeniowy dla ucznia [DOC]

Załącznik VIIIKlauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych [DOC]

Załącznik IX : Wzór raportu indywidualnego uczestnika – ucznia/uczennicy [DOC]

Załącznik X: Wzór raportu indywidualnego uczestnika – przedstawiciela kadry pedagogicznej [DOC]

Załącznik XI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych udostępniony w systemie dokumentów Online FRSE

Umowa finansowa dla projektów z zabezpieczeniem

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Warunki ogólne [PDF]

Załącznik II: Opis projektu; Szacunkowy budżet projektu – indywidualny dla organizacji

Załącznik III: Postanowienia finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]

Załącznik V: Wzory umów, które należy stosować między beneficjentem a uczestnikami:

 • Wzór umowy [DOC]
 • Porozumienie o programie zajęć edukacyjnych [DOC] i suplement [DOC]
 • Program edukacyjny dla mobilności grupowej uczniów [DOC]

Załącznik VI: Zakres danych nt. uczestników projektu oraz podmiotów obejmowanych wsparciem koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy – minimalny zakres danych koniecznych do przekazania przez uczestnika projektu do beneficjenta/organizacji partnerskiej projektu:

 • Formularz zgłoszeniowy dla przedstawiciela kadry pedagogicznej [DOC]
 • Formularz zgłoszeniowy dla ucznia [DOC]

Załącznik VIII: Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych [DOC]

Załącznik IX : Wzór raportu indywidualnego uczestnika – ucznia/uczennicy [DOC]

Załącznik X: Wzór raportu indywidualnego uczestnika – przedstawiciela kadry pedagogicznej [DOC]

Załącznik XI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych udostępniony w systemie dokumentów Online FRSE

 

Realizacja

Każde działanie w zakresie mobilności powinno być określone w oparciu o ramy jakościowe jak i czasowe, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny szkolenia zawodowego, job shadowing czy teaching assignment. Na poprawną realizację projektu składa się wiele etapów. Ich sprawne przeprowadzenie z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych gwarantuje zakończenie projektu z sukcesem.

 

Rekrutacja

1. GRUPA DOCELOWA
Grupą docelową projektu mogą być:

 • uczniowie i uczennice szkół publicznych i niepublicznych funkcjonujących w systemie edukacji (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

oraz

 • kadra pedagogiczna – nauczyciele i pracownicy pedagogiczni/specjaliści (nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, nauczyciele-psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele-logopedzi, nauczyciele pracujący w świetlicach), których działalność jest związana z edukacją szkolną i są zatrudnieni w placówkach otrzymujących dofinansowanie,

 znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, czyli osoby o tzw. mniejszych szansach.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW
Beneficjent na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu FERS „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE.

3. ZASADY REKRUTACJI
Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Rekrutacja uczestników powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do projektu.

Przed rozpoczęciem mobilności instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem projektu!

3. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
Każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z wytycznymi FRSE. W związku z tym obowiązkowo powinien posiadać:

 • Regulamin rekrutacji uczestników;
 • Formularze zgłoszeniowe uczestników zgodne ze wzorem FRSE;
 • Protokół potwierdzający wybór uczestników (ew. protokół uzupełniający rekrutację);
 • Listę rankingową uczestników zawierającą listę główną i rezerwową;
Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków FERS w szczególny sposób powinny uwzględniać kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych w latach 2021-2027.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE
Zasada równości szans i niedyskryminacji
 – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości nie oznacza wymogu zachowania przez beneficjenta w realizowanym projekcie parytetu 50/50!

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym;
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatach dla mediów itd.;
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących projekt, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci;
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć;
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami.
CST 2021

Beneficjenci są zobowiązani do podpisania z każdym uczestnikiem projektu umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a organizacją wysyłającą.

W ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem Beneficjent jest zobowiązany do przekazania poprzez system informatyczny danych uczestników projektu. W tym celu został przygotowany dla Państwa formularz CST 2021 dostępny w systemie online FRSE https://online.frse.org.pl/.

W celu prawidłowego uzupełnienia formularza proszę zapoznać się z  Instrukcją wypełnienia formularza CST.

Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne formy przekazu informacji oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji FERS oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu, opublikowanymi w formie elektronicznej (w tym wzory logotypów) pod adresem:

Zapraszamy również do zapoznania się z następującymi materiałami:

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.
 

PLAKATY INFORMACYJNE
Zgodnie z umową finansową wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne.

Wzór plakatu dostępny na stronie poświęconej zasadom komunikacji marki Fundusze Europejskie oraz programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu beneficjenta
 • wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej
 • adres portalu www.mapadotacji.gov
 • zestaw logo – znaki FE i UE

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. Format A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Certyfikaty

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty – jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta.

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie uczniów i kadry edukacji szkolnej:

Wzór Certyfikatu [PL]

Wzór Certyfikatu [ANG]

Certyfikat powinien spełniać następujące wymogi:

 • jako instytucja przyjmująca powinna zostać wskazana organizacja, w której uczestnik zrealizował mobilność,
 • dokument powinien zostać podpisany przez przedstawicieli instytucji przyjmującej i wysyłającej,
 • daty potwierdzające okres realizacji mobilności nie powinny zawierać dni przeznaczonych na podróż.

Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

 • podpis przedstawicieli organizacji przyjmujące j i wysyłającej,
 • podpis uczestnika,
 • imiona i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności (bez podróży),
 • odpowiednie logotypy.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracownikami zespołu.

Raportowanie

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu FERS zobowiązane są do złożenia raportu końcowego w systemie OnLine FRSE. Do sporządzenia raportu przejściowego zobligowani są jedynie ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Dla pozostałych organizacji nie jest on wymagany. Raport przejściowy składa się za pośrednictwem systemu OnLine FRSE.

Raport końcowy

1. Informacje ogólne
Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności i dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej (art. I.2.2.).
Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu FERS zobowiązane są do złożenia raportu końcowego. Złożenie raportu końcowego jest warunkiem przekazania płatności końcowej.
Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu (art. I.2.2.).
Niezłożenie raportu końcowego w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy finansowej i zażądania zwrotu kwoty wypłaconej zaliczki zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.
Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu OnLine FRSE.

Po złożeniu raportu końcowego w systemie OnLine FRSE należy mailowo poinformować o tym fakcie opiekuna projektu w FRSE. Ułatwi to i przyśpieszy ocenę raportu.

FRSE dokonuje oceny raportu końcowego polegającej na:

 • kontroli poprawności formalnej otrzymanego raportu,
 • walidacji mobilności uczestników w systemie OnLine FRSE,
 • oceny jakościowej raportu,
 • oceny finansowej raportu.

Uwaga! W przypadku gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku bankowego niż ten określony w umowie, należy zawiadomić FRSE, najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.

2. Obowiązkowe załączniki do raportu końcowego
Do raportu końcowego z realizacji projektu należy obowiązkowo dołączyć :

 • oświadczenie – skan podpisanego oświadczenia prawnego przedstawiciela instytucji beneficjenta, pobranego z systemu OnLine FRSE;

3. Informacje praktyczne

 • Raport znajduje się w zakładce Raporty.
 • Raport można wystawić (przycisk Wygeneruj raport beneficjenta) na dowolnym etapie realizacji projektu. Podczas edycji raportu (przycisk Edytuj szkic), system pobiera aktualne dane z pozostałych sekcji (przede wszystkim Mobilności i Budżet).
 • Częściowo wypełniony raport można zapisywać, a następnie wracać do jego wypełniania, aż do momentu złożenia raportu.
 • Raport można złożyć po jego całkowitym wypełnieniu – używając przycisku - Wyślij dokument, a następnie ponownie potwierdzić - Tak, wyślij dokument.
 • FRSE nie wymaga przysyłania raportu końcowego w wersji papierowej.
 • Istnieje możliwość wydrukowania raportu (zapisania jako PDF) dla własnych potrzeb – zarówno na etapie szkicu (przycisk Drukuj szkic), jak i już złożonego raportu (przycisk Pobierz raport beneficjenta).
 • Po złożeniu raportu dokument zostanie zablokowany do edycji.

Szkolenia

Zaproszenie na spotkanie dla Beneficjentów rozpoczynających realizację przedsięwzięć w ramach projektu„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków programu FERS na zasadach programu Erasmsektor Edukacja szkolna (konkurs 2022)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza przedstawicieli instytucji objętych wsparciem finansowym w konkursie 2022 do udziału w spotkaniu organizowanym dla beneficjentów rozpoczynających realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Celem spotkania jest przekazanie informacji merytoryczno-finansowych dotyczących prawidłowej realizacji działań projektowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zapisy umowy finansowej zawartej pomiędzy FRSE
a realizatorem działań, obowiązki szkół wynikające z realizacji przedsięwzięć, kwestie merytoryczne, aspekty dotyczące raportowania i rozliczania działań, wzory dokumentów oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach przedsięwzięć.

termin: 20 września 2023 r., 9.00–16.30

miejsce: HOTEL MERCURE, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Zainteresowane osoby proszone są o rejestracje na spotkanie za pośrednictwem ankiety rejestracyjnej.

Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby niezarejestrowane nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator projektu i osoba zajmująca się finansami w projekcie). FRSE prosi o udział w całości szkolenia.

Rejestracja na spotkanie kończy się 12 września br. lub po wyczerpaniu wolnych miejsc.

Po zakończeniu rejestracji otrzymają Państwo powiadomienie o zaakceptowaniu udziału w spotkaniu. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania. W przypadku pytań organizacyjnych lub rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu,

prosimy o kontakt z p. Eweliną Czaja-Czaplińską: e-mail: ecczaplinska@frse.org.pl; telefon: 511 569 548.

Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

Program szkolenia

Prezentacje z przeprowadzonych szkoleń

Kontakt

Dyrekcja

Dyrektor
Liliana Budkowska 

tel. 22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora 
Emilia Halemba 

tel. 22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl 

Koordynator
Agnieszka Wielgomas 
tel. 728 455 327
awielgomas@frse.org.pl

Zespół

Dominika Budkus 
tel. 797 011 731 
dbudkus@frse.org.pl

Ewelina Czaja-Czaplińska 
tel. 511 569 548 
eczaja-czaplinska@frse.org.pl

Dominik Dymowski 
tel. 505 430 039 
ddymowski@frse.org.pl

Emilia Gajda 
tel. 505 432 329 
emilia.gajda@frse.org.pl

Justyna Głusiec 
tel. 511 569 530
jglusiec@frse.org.pl

Beata Likos-Grzesiak 
tel. 797 011 632
blgrzesiak@frse.org.pl

Agnieszka Guzowska 
tel. 510 385 970
aguzowska@frse.org.pl

Ewelina Michór 
tel. 510 385 768
emichor@frse.org.pl

Paulina Misiak 
tel. 510 386 531
pmisiak@frse.org.pl

Sebastian Piasecki 
tel. 572 675 831 
sebastian.piasecki@frse.org.pl

Magdalena Sroczyńska 
tel. 510 387 480
magdalena.sroczynska@frse.org.pl

Katarzyna Szewczyk-Rodzik
tel. 572 674 882
k.szewczyk-rodzik@frse.org.pl

 

Rozliczenia finansowe projektów mobilnościowych

Małgorzata Lipska
tel. 510 386 784
mlipska@frse.org.pl

Adam Wierzchowski 
tel. 797 011 829
awierzchowski@frse.org.pl

Magdalena Wójcik 
tel. 507 933 878 
mwojcik@frse.org.pl