Wydawnictwo


Piszesz? Wydaj u nas!

 

Ruszyła II tura konkursu Monografie. Zapraszamy do współpracy autorów, redaktorów, badaczy i naukowców,
którzy w twórczy sposób wykorzystują zasoby i możliwości programów zarządzanych przez FRSE do rozwijania wiedzy o edukacji.

 

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 30 września 2020 r.

 

Obwieszczenie o konkursie

Na podstawie Regulaminu programu „Monografie naukowe Wydawnictwa FRSE”, stanowiącego Załącznik nr 5 do Uchwały nr 59/2020 Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji pracy Wydawnictwa FRSE”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza

konkurs na najlepsze monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

1. Warunki udziału, zakres tematyczny, sposób zgłaszania Prac oraz przebieg Konkursu określa Regulamin programu „Monografie naukowe Wydawnictwa FRSE” (dalej: Regulamin).

2. Zasady przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej zostały określone w §4 Regulaminu. Dokumenty konkursowe należy przygotować w języku polskim, a Prace zgłoszeniowe należy przygotować w języku polskim lub angielskim.

3. Regulamin wraz z Aneksami 1–3 stanowiącymi wzory dokumentów zgłoszeniowych, zostały udostępnione na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.

4. Pozostałe dokumenty, o których mowa w Regulaminie, zatytułowane „Standardy techniczne Wydawnictwa FRSE” – informujące o podlegającym ocenie wstępnej sposobie przygotowania Prac zgłaszanych na Konkurs, a także „Procedury wydawnicze dla monografii naukowych”, „Procedura recenzowania monografii zgłoszonych do publikacji”, jak również „Zasady etyki publikacyjnej Wydawnictwa FRSE” – wyjaśniające przebieg procesu wydawniczego oraz zasady przyjęte przez Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostały udostępnione na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.

5. Nagrodą w konkursie jest wydanie – w formie tradycyjnej i elektronicznej – monografii najwyżej ocenionych w trakcie procedur przewidzianych w Regulaminie konkursu.

6. Oceny merytorycznej zgłoszonych Prac dokonuje Kapituła Konkursu – Rada Naukowa Wydawnictwa FRSE – której skład został podany na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE.

7. Organizator informuje, że do końca 2020 r. wyłoni maksymalnie cztery Prace z Autorami/Redaktorami naukowymi monografii, o których mowa w pkt. 5. Liczba ta może ulec zmianie w przypadku: niesatysfakcjonującego poziomu prac, zmiany budżetu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w części przeznaczonej na realizację Konkursu lub braku możliwości przeprowadzenia Konkursu z powodów, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz §11 ust. 1 Regulaminu.

8. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. Prace zgłoszone do 30 maja, które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w I turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 30 lipca 2020 r.

9. Prace zgłoszone w terminie od 30 maja do 30 września 2020 r., które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w II turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 30 listopada 2020 r. W przypadku wyczerpania limitu nagród w I turze, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania II tury oceny merytorycznej.

10. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu poprawnie wypełnionych skanów dokumentów zgłoszeniowych oraz Pracy konkursowej, przygotowanej zgodnie ze „Standardami technicznymi Wydawnictwa FRSE” na adres konkurs.monografie@frse.org.pl.

11. Autorstwo całej Pracy zaakceptowanej do wydania i wyłonionej w ramach Konkursu będzie honorowane kwotą do 4000 zł brutto, a autorstwo rozdziałów w Pracy zbiorowej – do 1200 zł brutto. W wypadku Prac wieloautorskich lub przygotowanych pod redakcją kilku osób zasady podziału honorarium zostaną ustalone pomiędzy Organizatorem a zainteresowanymi stronami.

12. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl) po zakończeniu oceny merytorycznej i procesu recenzowania ostatniej Pracy zgłoszonej w kolejności, o której mowa w ust. 9 niniejszego Obwieszczenia.

13. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Biurze Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pod numerem telefonu: 509 009 336. Informacji na temat konkursu udziela: Karolina Kwiatosz (e-mail: k.kwiatosz@frse.org.pl).

Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Co roku powstaje kilkadziesiąt nowych publikacji opatrzonych logotypem FRSE. Ich celem jest przede wszystkim informowanie o możliwościach, jakie daje program Erasmus+, oraz inspirowanie do działania obecnych i potencjalnych beneficjentów, a także wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą edukacją.

CZASOPISMA

Wydawnictwo FRSE jest wydawcą dwóch kwartalników: czasopisma „Języki Obce w Szkole” (dla nauczycieli języków obcych i naukowców zajmujących się glottodydaktyką) oraz magazynu „Europa dla Aktywnych”, w którym prezentowane są m.in. najlepsze projekty realizowane w ramach programów FRSE.Zapisz

Zapisz

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Wydawnictwa FRSE

 

EUROPA DLA AKTYWNYCH 3/2020

Cały ten jazz

Prezentujemy Państwu trzeci numer kwartalnika dla beneficjentów programów edukacyjnych, a w nim artykuły m.in. o nowej perspektywie finansowej i zmianach w programie Erasmus. Czytelnicy znajdą tu także wiele inspiracji do realizowania projektów, wywiadów z ciekawymi ludźmi oraz porad związanych z edukacją zdalną, urozmaicaniem zajęć szkolnych i projektowych czy dbaniem o komfort psychiczny uczestników projektów.

Zapraszamy do lektury!

Więcej publikacji znajduje się na stronie Czytelni Wydawnictwa FRSE: czytelnia.frse.org.pl

Czytaj online!

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Oferta Wydawnictwa FRSE jest bardzo zróżnicowana. Obejmuje m.in. monografie (wydawane we współpracy z najlepszymi specjalistami w ramach Serii Naukowej), publikacje tematyczne poświęcone dobrym praktykom edukacyjnym, a także poradniki, przewodniki i innego rodzaju materiały szkoleniowe, ułatwiające beneficjentom realizację projektów w ramach Erasmus+. Ważnym źródłem informacji dla szerszej grupy odbiorców są raporty podsumowujące realizację programu Erasmus+ w danym roku, a także publikacje prezentujące zwycięskie projekty w konkursach EDUinspiracje, EDUinspirator, European Language Label oraz eTwinning.

JAK ZDOBYĆ NASZE PUBLIKACJE?

Wszystkie publikacje FRSE są bezpłatne. Wersje elektroniczne można pobrać ze strony http://czytelnia.frse.org.pl/. Drukowane egzemplarze są dostępne na stoiskach Wydawnictwa podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.

JAK OTRZYMAĆ NASZE PUBLIKACJE NA WYDARZENIE?

Istnieje możliwość otrzymania od FRSE książek w wersji drukowanej na wydarzenie związane z edukacją. Szczegóły znajdują się w poniższym regulaminie.

Kontakt z Wydawnictwem:

Dorota Zajączkowska
koordynator Zespołu Wydawnictwa i Czasopism
d.zajaczkowska @frse.org.pl
Tel. 728 455 332

Beata Jurkowicz
b.jurkowicz @frse.org.pl
Tel. 22 46 31 401

Wybierz serię wydawniczą: