O badaniach

Zespół Analityczno-Badawczy realizuje badania edukacyjne związane z wdrażaniem projektów dofinansowanych przez FRSE, w szczególności ze środków programu Erasmus+. Obszar badań obejmuje wszystkie sektory programu, przede wszystkim akcje zdecentralizowane obsługiwane na poziomie krajowym. Badania dotyczą zarówno instytucji beneficjentów, jak i uczestników projektów.

DLACZEGO BADANIA?

Badania programów europejskich pozwalają lepiej ocenić ich rezultaty oraz korzyści wynikające z realizacji projektów, zarówno dla instytucji wnioskodawcy, partnerów jak i w wymiarze lokalnym, regionalnych oraz sektorowym. Wyniki badań dostarczą aktualnych i rzetelnych informacji na temat programu Erasmus+, co z pewnością pozwoli skuteczniej planować nie tylko efektywne zarządzanie projektami przez beneficjentów ale również lepiej realizować działania związane z wdrażaniem programu Erasmus+ w Polsce.

JAK BADAMY?

Badania dotyczą przede wszystkim efektów realizowanych działań oraz wpływu projektów na uczestników i organizacje wdrażające projekty. Naszym celem jest również diagnoza potrzeb poszczególnych grup objętych wsparciem programu oraz sprawdzenie poziomu podnoszenia kompetencji uczestników i rozwoju instytucjonalnego organizacji wspieranych ze środków programu. Realizujemy zarówno badania o charakterze ilościowym (np. ankiety, kwestionariusze, sondaże), jak i analizy jakościowe (np. wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku). Duża część projektów badawczych ma charakter ewaluacyjny, co pozwoli ocenić, czy dofinansowane projekty zakończyły się powodzeniem oraz, czy osiągnęły założone cele.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

Badania realizowane przez Narodową Agencję są wdrażane w ścisłej współpracy z przedstawicielami sektorów objętych programem. Staramy się czerpać jak najwięcej z doświadczeń polskich i europejskich instytucji badawczych i jednocześnie korzystać z wyników innych badań edukacyjnych, które dotyczyły podobnych obszarów merytorycznych.

Wybierz rodzaj badania:

Pokaż wszystkie
Statystyki dot. programu Erasmus+
Badania w toku
Badania zrealizowane
 • PRZECZYTAJ
  Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2011)
  Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki...
 • PRZECZYTAJ
  Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2013)
  Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki...
 • PRZECZYTAJ
  Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY (2013) – skrócona wersja angielska raportu
  Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki...
 • PRZECZYTAJ
  Wolontariat Europejski (EVS) a rynek pracy (2013)
  Często słyszymy także zarzut, że młodym ludziom stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy brakuje zdecydowania i konsekwencji w podejmowanych działaniach, co skutkuje częstym zmienianiem pracy. Z jednej strony jest...
 • PRZECZYTAJ
  Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2014
  Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach mobilności z krajami programu zaakceptowanych w roku 2014. Większość wyjazdów/ przyjazdów miała miejsce...
 • PRZECZYTAJ
  Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne (2016)
  Wyniki badania RAY (Research-based analysis and monitoring of Erasmus+ Youth programme) pokazują, że długoterminowe projekty EVS mają znaczący wpływ na społeczności lokalne, w których są realizowane. 95,1 proc. koordynatorów...
 • PRZECZYTAJ
  Fundusz pełen wiedzy (2016)
  Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Głównym celem badania była ocena wsparcia udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane...
 • PRZECZYTAJ
  Analiza badawcza i monitoring programu Erasmus+ Młodzież
  Badanie, prowadzone nieprzerwanie już od 2010 pozwala stwierdzić w jaki sposób program Erasmus+ Młodzież wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą, jakie kompetencje zdobywają i czego się...
 • PRZECZYTAJ
  Międzynarodowe seminarium badawcze – po raz pierwszy w Europie!
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała w dniach 25-27 października 2017 r. pierwsze w Europie seminarium badawcze dotyczące badania efektów projektów realizowanych w ramach wszystkich pięciu sektorów programu Erasmus+. Seminarium...
 • PRZECZYTAJ
  Badanie trwałości przedsięwzięć realizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011–2016
  W 2017 roku FRSE przeprowadziła badanie w celu przeanalizowania trwałości rezultatów projektów zrealizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011–2016. Projekty wdrażane były przez polskie instytucje w ramach programów „Uczenie...
 • PRZECZYTAJ
  Badanie losów absolwentów staży i praktyk zawodowych finansowanych ze środków programu Erasmus (VET)
  Badanie ma przynieść wiedzę nt. losów edukacyjno-zawodowych stypendystów mobilności w ramach programu ERASMUS (w tym też Leonardo), a także odpowiedzieć na pytanie, czy wyjazdy z Erasmusa i jeśli tak, to...
 • PRZECZYTAJ
  Badanie losów edukacyjno-zawodowych stypendystów Erasmus w sektorze szkolnictwa wyższego – badanie panelowe
  Celem badania jest uzyskanie wiedzy nt. losów edukacyjno-zawodowych stypendystów Erasmus i Erasmus+ w celu sprawdzenia, czy i w jakim zakresie wyjazdy z programu miały wpływ na dalsze losy i...