O badaniach

Zespół Analityczno-Badawczy realizuje badania edukacyjne związane z wdrażaniem projektów dofinansowanych przez FRSE, w szczególności ze środków programu Erasmus+. Obszar badań obejmuje wszystkie sektory programu, przede wszystkim akcje zdecentralizowane obsługiwane na poziomie krajowym. Badania dotyczą zarówno instytucji beneficjentów, jak i uczestników projektów.

DLACZEGO BADANIA?

Badania programów europejskich pozwalają lepiej ocenić ich rezultaty oraz korzyści wynikające z realizacji projektów, zarówno dla instytucji wnioskodawcy, partnerów jak i w wymiarze lokalnym, regionalnych oraz sektorowym. Wyniki badań dostarczą aktualnych i rzetelnych informacji na temat programu Erasmus+, co z pewnością pozwoli skuteczniej planować nie tylko efektywne zarządzanie projektami przez beneficjentów ale również lepiej realizować działania związane z wdrażaniem programu Erasmus+ w Polsce.

JAK BADAMY?

Badania dotyczą przede wszystkim efektów realizowanych działań oraz wpływu projektów na uczestników i organizacje wdrażające projekty. Naszym celem jest również diagnoza potrzeb poszczególnych grup objętych wsparciem programu oraz sprawdzenie poziomu podnoszenia kompetencji uczestników i rozwoju instytucjonalnego organizacji wspieranych ze środków programu. Realizujemy zarówno badania o charakterze ilościowym (np. ankiety, kwestionariusze, sondaże), jak i analizy jakościowe (np. wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku). Duża część projektów badawczych ma charakter ewaluacyjny, co pozwoli ocenić, czy dofinansowane projekty zakończyły się powodzeniem oraz, czy osiągnęły założone cele.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

Badania realizowane przez Narodową Agencję są wdrażane w ścisłej współpracy z przedstawicielami sektorów objętych programem. Staramy się czerpać jak najwięcej z doświadczeń polskich i europejskich instytucji badawczych i jednocześnie korzystać z wyników innych badań edukacyjnych, które dotyczyły podobnych obszarów merytorycznych.

Zespół Analityczno-Badawczy

Wybierz rodzaj badania:

Pokaż wszystkie
Badania w toku
Badania zrealizowane
Statystyki dot. programu Erasmus+
 • PRZECZYTAJ
  Wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych – badanie jakościowe w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”
  Badanie było jednym z etapów projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych, realizowanego przez FRSE w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE). Kontekstem realizacji projektu jest Zalecenie Rady Unii...
 • PRZECZYTAJ
  Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2016 r.
  Większość wyjazdów/przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2016/17. Tabele referencyjne Współpraca z krajami programu (KA103): Wyjazdy studentów z Polski za granicę  Przyjazdy studentów z zagranicy do Polski  Wyjazdy pracowników uczelni...
 • PRZECZYTAJ
  Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on research and methodology - 28-30 listopada 2018 r
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała w dniach 28-30 listopada 2018 r. drugie, po pierwszym ubiegłorocznym, seminarium badawcze dotyczące badania efektów projektów realizowanych w ramach wszystkich pięciu sektorów programu Erasmus+....
 • PRZECZYTAJ
  Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2015
  Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach mobilności z krajami programu oraz krajami partnerskimi zaakceptowanych w roku 2015 (wg...
 • PRZECZYTAJ
  Erasmus… i co dalej? Badanie losów edukacyjnych i zawodowych polskich studentów uczestniczących w projektach mobilności w programie Erasmus
  Dokonywana przez FRSE analiza losów studentów uczestniczących w projektach mobilności w programach Erasmus i Erasmus+ zakłada połączenie dwóch schematów badawczych: trackingowego (przekrojowego) oraz panelowego (podłużnego). Wyniki przedstawione w poniższym...
 • PRZECZYTAJ
  Projekty złożone i dofinansowane z Erasmus+ i POWER. Dane w podziale na województwa i powiaty. Edycje 2014-2016.
  Dane statystyczne dotyczące liczby złożonych i dofinansowanych projektów w województwach i powiatach, w podziale na poszczególne sektory programu. Dane przedstawiają sektor Szkolnictwa Wyższego (HE), sektor Kształcenia Zawodowego (VET), sektor...
 • PRZECZYTAJ
  Mobilności studentów w programach Erasmus i Erasmus+ na przestrzeni lat
  Uczestnictwo Polski w programie Erasmus i Erasmus+ umożliwiło polskim studentom korzystanie z oferty mobilności oferowanych przez program – przede wszystkim z wyjazdów na zagraniczne studia i praktyki. Od 1998...
 • PRZECZYTAJ
  Współpraca sektora szkolnictwa wyższego ze światem biznesu – kategorie obszarów i wskaźniki realizacji
  Program Erasmus+ wspiera mobilność zarówno studentów, jak i kadry naukowej uczelni. Jest jednym z narzędzi służących podnoszeniu jakości nauczania, rozwoju kompetencji osób wyjeżdżających na studia/praktyki zawodowe. Mobilność powinna służyć...
 • PRZECZYTAJ
  Badanie losów absolwentów staży i praktyk zawodowych finansowanych ze środków programu Erasmus (VET)
  Badanie ma przynieść wiedzę nt. losów edukacyjno-zawodowych stypendystów mobilności w ramach programu ERASMUS (w tym też Leonardo), a także odpowiedzieć na pytanie, czy wyjazdy z Erasmusa i jeśli tak, to...
 • PRZECZYTAJ
  Badanie losów edukacyjno-zawodowych stypendystów Erasmus w sektorze szkolnictwa wyższego – badanie panelowe
  Celem badania jest uzyskanie wiedzy nt. losów edukacyjno-zawodowych stypendystów Erasmus i Erasmus+ w celu sprawdzenia, czy i w jakim zakresie wyjazdy z programu miały wpływ na dalsze losy i...
 • PRZECZYTAJ
  Badanie trwałości przedsięwzięć realizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011–2016
  W 2017 roku FRSE przeprowadziła badanie w celu przeanalizowania trwałości rezultatów projektów zrealizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011–2016. Projekty wdrażane były przez polskie instytucje w ramach programów „Uczenie...
 • PRZECZYTAJ
  Międzynarodowe seminarium badawcze – po raz pierwszy w Europie!
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała w dniach 25-27 października 2017 r. pierwsze w Europie seminarium badawcze dotyczące badania efektów projektów realizowanych w ramach wszystkich pięciu sektorów programu Erasmus+. Seminarium...