O badaniach

Zespół Analityczno-Badawczy realizuje badania edukacyjne związane z wdrażaniem projektów dofinansowanych przez FRSE, w szczególności ze środków programu Erasmus+. Obszar badań obejmuje wszystkie sektory programu, przede wszystkim akcje zdecentralizowane obsługiwane na poziomie krajowym. Badania dotyczą zarówno instytucji beneficjentów, jak i uczestników projektów.

DLACZEGO BADANIA?

Badania programów europejskich pozwalają lepiej ocenić ich rezultaty oraz korzyści wynikające z realizacji projektów, zarówno dla instytucji wnioskodawcy, partnerów jak i w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz sektorowym. Wyniki badań dostarczą aktualnych i rzetelnych informacji na temat programu Erasmus+, co z pewnością pozwoli skuteczniej planować nie tylko efektywne zarządzanie projektami przez beneficjentów ale również lepiej realizować działania związane z wdrażaniem programu Erasmus+ w Polsce.

JAK BADAMY?

Badania dotyczą przede wszystkim efektów realizowanych działań oraz wpływu projektów na uczestników i organizacje wdrażające projekty. Naszym celem jest również diagnoza potrzeb poszczególnych grup objętych wsparciem programu oraz sprawdzenie poziomu podnoszenia kompetencji uczestników i rozwoju instytucjonalnego organizacji wspieranych ze środków programu. Realizujemy zarówno badania o charakterze ilościowym (np. ankiety, kwestionariusze, sondaże), jak i analizy jakościowe (np. wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku). Duża część projektów badawczych ma charakter ewaluacyjny, co pozwoli ocenić, czy dofinansowane projekty zakończyły się powodzeniem oraz, czy osiągnęły założone cele.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

Badania realizowane przez Narodową Agencję są wdrażane w ścisłej współpracy z przedstawicielami sektorów objętych programem. Staramy się czerpać jak najwięcej z doświadczeń polskich i europejskich instytucji badawczych i jednocześnie korzystać z wyników innych badań edukacyjnych, które dotyczyły podobnych obszarów merytorycznych.

Wybierz rodzaj badania:

Pokaż wszystkie
Statystyki dot. programu Erasmus+
Badania w toku
Badania zrealizowane
 • PRZECZYTAJ
  Seminarium on-line “Evidence-based approach in Erasmus+. Impact assessment” 18 listopada 2020 r.
  W dniu 18 listopada 2020 r. zorganizowaliśmy seminarium badawcze dotyczące oceny wpływu projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Seminarium, pt. Podejście oparte na dowodach w programie Erasmus+". Ocena skutków,...
 • PRZECZYTAJ
  Liderzy internacjonalizacji. Problemy i dobre praktyki szkolnych kordynatorów projektów.
  Raport dotyczy badania, którego celem było określenie roli szkolnych liderów projektów w procesie umiędzynarodowienia szkół oraz poznanie problemów, z jakimi spotykają się w swojej codziennej pracy. Zebrane wyniki zostały...
 • PRZECZYTAJ
  Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning.
  Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem prezentującym wyniki pierwszego badania użytkowników platformy eTwinning*, które zostało przeprowadzone w szczególnym czasie: pandemii Covid-19, tuż po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020. Dlatego, oprócz...
 • PRZECZYTAJ
  Badanie dot. realizacji projektów Europejskiego Korpusu Solidarności - Exploring the implementation of the European Solidarity Corps during its first year
  Badanie skupia się na projektach Europejskiego Korpusu Solidarności zrealizowanych w pierwszym roku działania tego programu. Zostało przeprowadzone przez Centrum Współpracy Europejskiego Korpusu Solidarności i sieć badawczą RAY. Celem ogólnym badania...
 • PRZECZYTAJ
  Bieżące statystyki regionalne i sektorowe dotyczące programu Erasmus+. Stan na 31.12.2020 r.
  Prezentujemy interaktywną mapę, przedstawiającą kluczowe statystyki opisujące realizację programu Erasmus+ w Polsce. Mapa obejmuje następujące dane, które można przeglądać dla całego kraju oraz poszczególnych województw i powiatów: - złożone dotychczas...
 • PRZECZYTAJ
  Zagraniczni wolontariusze w polskich szkołach i przedszkolach. Raport z badania wpływu długoterminowych projektów Wolontariatu Erasmus+ na placówki edukacyjne w Polsce
  Polskie szkoły i przedszkola coraz częściej goszczą zagranicznych wolontariuszy w ramach projektów wolontariatu Erasmus+ (obecnie Europejskiego Korpusu Solidarności). Mimo to realizacja tego typu działań jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Niniejszy...
 • PRZECZYTAJ
  Samorząd a umiędzynarodowienie szkoły. Raport z badania roli organów prowadzących w szkolnych projektach europejskich
  Badanie dotyczyło roli samorządów w realizowanych przez podległe im placówki oświatowe projektach finansowanych z programów europejskich zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dzięki uzyskanemu wsparciu mogły one podejmować różnego...
 • PRZECZYTAJ
  Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2017 r.
  Większość wyjazdów/przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2017/18. Tabele referencyjne Mobilność Ogółem Współpraca z krajami programu (KA103): Wyjazdy studentów z Polski za granicę  Przyjazdy studentów z zagranicy do Polski  Wyjazdy...
 • PRZECZYTAJ
  Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły? Raport z badania długofalowych efektów zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej
  Badanie wpływu projektów mobilności w sektorze edukacji szkolnej zostało zrealizowane wspólnie przez Narodowe Agencje programu Erasmus+ z Niemiec, Estonii, Finlandii oraz Polski. Głównym celem badania było określenie wpływu projektów...
 • PRZECZYTAJ
  Mobilność polskich studentów w programie Erasmus + w latach 2014-2016
  Celem przeprowadzonej analizy typu desk research było uzyskanie informacji o tym, co kieruje studentami w ich decyzji odnośnie wyjazdu z programu Erasmus+ oraz jak postrzegają wpływ mobilności na perspektywy...
 • PRZECZYTAJ
  Analiza uznawalności akademickiej efektów kształcenia studentów korzystających z programu mobilności w ramach Erasmus+
  Niniejszy raport przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy uznawalności akademickiej efektów kształcenia studentów z pięciu krajów, którzy studiowali za granicą w ramach programu Erasmus + w latach  2014–2016. Badanie opiera się...
 • PRZECZYTAJ
  Współpraca przedsiębiorstw z sektorem edukacji
  Polskie przedsiębiorstwa współpracują z różnymi rodzajami placówek edukacyjnych. Z badania, zrealizowanego w październiku 2018 r. wspólnie przez Fundację Kronenberga przy City Handlowy i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, wynika, że taką...