Promoting diversity and inclusion in schools in Europe

treść strony

Promowanie różnorodności i włączania w szkołach w Europie

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg:

liczba stron

108

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-474-9

W raporcie przedstawione są krajowe polityki, strategie i działania podejmowane na szczeblu centralnym lub regionalnym, które promują różnorodność i integrację w edukacji szkolnej. Przegląd porównawczy strategii i działań przeprowadzono w 39 europejskich systemach edukacji.

Wyniki analizy wskazują, że dostęp uczniów do edukacji szkolnej i uczestnictwo w niej są nierówne dla niektórych grup. W całej Europie są prowadzone działania mające na celu ułatwianie dostępu do edukacji szkolnej uczniom, którzy częściej napotykają na tej drodze bariery, czyli uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub niepełnosprawnym, pochodzącym ze środowisk o niższym statusie społeczno-ekonomicznym oraz uczniom z rodzin migrantów, uchodźców i mniejszości etnicznych.

Cytowanie: European Commission/EACEA/Eurydice, 2023. Promoting diversity and inclusion in schools in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii