Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2022/2023

treść strony

Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym w Europie 2022/23

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

66

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-478-7

Publikacja informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym 2022/23 na nauczanie poszczególnych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach. Szczególną uwagę poświęcono językowi ojczystemu, matematyce, naukom ścisłym i przyrodniczym oraz językom obcym. Są to główne przedmioty obecne w programach nauczania wszystkich szkół w Europie.

Opracowanie zawiera część porównawczą oraz dodatkowe objaśnienia prezentowane w układzie krajowym (37 krajów, 39 systemów edukacji w Europie). Minimalny czas nauczania przedmiotów jest prezentowany w godzinach zegarowych w podziale na poziomy edukacji. Dane zostały zebrane wspólnie przez sieci Eurydice i OECD NESLI na podstawie minimalnych zaleceń określonych w legislacji krajowej dla obowiązkowych krajowych programów nauczania w roku szkolnym 2022/2023.

Analiza pokazuje, że język ojczysty (czytanie, pisanie i literatura) to przedmiot, na który generalnie przypada największa liczba godzin dydaktycznych na wszystkich poziomach edukacji, a szczególnie w szkołach podstawowych. Na tym poziomie kształcenia w większości krajów zaleca się, aby wymiar godzin nauczania języka ojczystego był największy ze wszystkich przedmiotów (około 25% całkowitego czasu nauczania). Drugą pozycję pod tym względem zajmuje matematyka.  Na poziomie szkoły średniej udział języka ojczystego w łącznej liczbie godzin przeznaczanej na wszystkie przedmioty zmniejsza się na rzecz innych przedmiotów, takich jak nauki przyrodnicze i języki obce.

Czytaj pozostałe z tej serii