Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications

treść strony

Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: ścieżki prowadzące do umiejętności i kwalifikacji

seria wydawnicza

rok wydania

2021

miejsce wydania

Luksemburg

liczba stron

220

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9484-609-9

W opracowaniu przedstawiono szereg wskaźników ilościowych związanych z edukacją i szkoleniami dorosłych (rozdział 1) oraz przeanalizowano krajowe rozwiązania w zakresie koordynacji polityk i działań w obszarze uczenia się dorosłych (rozdział 2). Przedstawiono również przegląd programów dotowanych ze środków publicznych, których celem jest zapewnienie dorosłym możliwości podnoszenia umiejętności i kwalifikacji (rozdział 3).

W raporcie poruszono również kwestię wsparcia finansowego, zwracając szczególną uwagę na zachęty finansowe dla grup o niskim poziomie kwalifikacji (rozdział 4). Tworzenie elastycznych ścieżek kształcenia (rozdział 5) oraz analiza rozwiązań w zakresie uznawania i walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (rozdział 6) zostały także uwzględnione w raporcie. Przeanalizowano też w jakim stopniu działania w zakresie podnoszenia świadomości i pomocy potrzebującym (rozdział 7) oraz usługi poradnictwa (rozdział 8) stanowią wsparcie dla dostępnej oferty edukacyjnej.

Dane prezentowane w raporcie, w szczególności informacje dotyczące polityki krajowej, zostały zgromadzone przez krajowe biura Eurydice reprezentujące 42 systemy edukacji w 37 krajach europejskich. Dane te zostały uzupełnione o dane jakościowe i ilościowe dostarczone przez m.in. Cedefop, Eurostat i OECD.

Czytaj pozostałe z tej serii